අද කොටස් වෙළෙඳපොළ – විදෙස් මිල දී ගැනීම්වල ඉහළ යාමක්

0
176

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ සියලු කොටස් මිල දර්ශකයේ ඒකක 11.85 ක පහළ යාමක් අද (20) දින වාර්තා වූ අතර S&P SL20 දර්ශකයේ ඒකක 4.84 ක් වාර්තා විය. දිනයේ ගනුදෙනු අවසානයේ දී සියලු කොටස් මිල දර්ශක අගය ඒකක 5,934.23 ක් හා S&P SL20දර්ශක අගය ඒකක 2,387.56 ක් ලෙසින් සටහන්ව තිබුණි.

අද දින සමස්ත ගනුදෙනු පිරිවැටුම රු. බිලියන 2.25 කි. එහිදී දේශීය මිල දී ගැනීම් රු. බිලියන 1.87 ක් ලෙසත් විදේශීය මිල දී ගැනීම් රු. මිලියන 386.50 ක් ලෙසත් වාර්තා වුණි. එය පසුගිය සතියේ දින 05 පුරාවටම වාර්තා වූ විදේශීය මිල දී ගැනීම්වලට වඩා ඉහළ අගයයකි. පසුගිය සතියේ සමස්ත විදේශීය මිල දී ගැනීම් රු. මිලියන 271.70 ක් විය.

මේ අතර අද දින දේශීය විකුණුම් රු. බිලියන 1.74 ක් හා විදේශීය විකුණුම් රු. මිලියන 516.08 ක් ලෙසින් සටහන් වුණි.

සියලු කොටස් මිල දර්ශකය වෙනුවෙන් සමාගම් 68 ක කොටස් මිල පහළ යාම් ධනාත්මක දායකත්වයක් ලබා දුන් අතර සමාගම් 116 ක මිල පහළ යාම් සෘණාත්මක අයුරින් බලපාන ලදී. මෙහිදී LOLC, කාසන්ස්, SLT හා කොමර්ෂල් බැංකුව යන සමාගම් කොටස් මිල පහළ යාම් සියලු කොටස් මිල දර්ශකයේ පහළ යාමට වැඩි වශයෙන් බලපා ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here