ඊයේ දිනයේ දී රු. බිලියන 200ක් කොටස් වෙළෙඳපොළට අහිමිවෙයි

0
16

ශ්‍රී ලංකා කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉතිහාසයේ තනි දිනක් තුළ සියලු කොටස් මිල දර්ශකයේ විශාලතම කඩා වැටීම (ඒකක 462.99 ක්)  වාර්තා වූ ඊයේ දිනයේ දී කොටස් වෙළෙඳපොළේ, වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය රු. බිලියන 200 කින් පහළ ගොස් තිබේ.

පසුගිය සිකුරාදා (02) ගනුදෙනු අවසානයේ දී කොටස් වෙළෙඳපොළ, වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය රු. බිලියන 2,624.17 ක් ලෙසින් සටහන් වූ අතර එය ඊයේ (05) දිනය අවසානයේ දී සටහන් වූයේ රු. බිලියන 2,423.36 ක් වශයෙනි. මේ අනුව ඊයේ (05) දිනය තුළ දී රු. බිලියන 200.81 කින් වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය පහළ ගොස් තිබේ.

සමාගමක වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය ගණනය කරනුයේ සමාගමේ නිකුත් කරන ලද කොටස් ප්‍රමාණය, එම සමාගමෙහි කොටසක වෙළෙඳපොළ මිලෙහි ගුණිතයක් ලෙස ගැනීමෙනි. නිකුත් කරන ලද කොටස් ප්‍රමාණය වෙනස් නොවන විට සමාගමේ කොටස් මිල උච්ඡාවචනය වන අවස්ථාවේ දී එම සමාගමේ වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය ද ඉහළ පහළ යනු ඇත.

මෙලෙස කොටස් වෙළෙඳපොළේ ලැයිස්තුගත කර ඇති සියලු සමාගම්වල වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණයෙහි එකතුව සමස්ත වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය වේ.

ඊයේ දිනය වන විට කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළේ ලැයිස්තුගත සමාගම් අතුරින් ඉහළම ප්‍රාග්ධනීකරණයකට හිමිකම් කියන සමාගම් 25 විශාලත්වය අනුව පිළිවෙලින් පහත පරිදි වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here