ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 1,000 ක් දක්වා ඉහළ නැංවීම ඇතුළු අංශ කිහිපයක සංවර්ධනය වෙනුවෙන් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් ඩොලර් මිලියන 400ක ණයක්

0
16
The ADB seal at the Asian Development Bank building in the Philippines.

රජයේ පාසල්වල ද්විතියික අධ්‍යාපන ගුණාත්මක සංවර්ධනය උදෙසා ආසියානු සංවර්ධන බැංකු මූල්‍ය සහාය ලබා ගැනීමට තීරණය වී තිබේ. ඒ අනුව ප්‍රතිඵල මත පදනම් වූ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව වෙතින් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය සඳහා ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 400ක් දක්වා ණය මුදලක් ලබා ගැනීම සඳහා 2020 අප්‍රේල් මස 01 දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී අනුමැතිය ලබා දෙන ලදී.

ඒ අනුව, පහත සඳහන් ක්ෂේත්‍රයන් යටතේ එම මුදල ආයෝජනය කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

* ද්විතීයික අධ්‍යාපන විෂය මාලාව සහ ඇගයීම් ක්‍රමවේද පුළුල් ප්‍රතිසංස්කරණයකට ලක් කිරීම.

* පහසුකම් සහිත අංග සම්පූර්ණ ද්විතියික පාසල් ජාලයක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස මට්ටමින් වැඩිදියුණු කිරීම හා එමඟින් සියලුම දරුවන්ට ගුණාත්මක ද්විතීයික අධ්‍යාපන අවස්ථාවන් සඳහා ප්‍රවේශය සහතික කිරීම.

* ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 1,000 දක්වා ඉහළ නැංවීම.

* අධ්‍යාපන විද්‍යා පීඨ, උපාධි පිරිනමන තත්ත්වයට උසස් කිරීම.

* ගුරු තුලනය සහ ගුරු සැපයීම තහවුරු කිරීම සහ එමඟින් ශිෂ්‍ය සාධන මට්ටම ඉහළ නැංවීම.

‘සෞභාග්‍යයේ දැක්ම’ ජාතික ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට අනුගත වෙමින් අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඉහත සඳහන් ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 400ක ආයෝජන වැඩසටහන 2020-2025 කාල රාමුව තුළ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ අදාළ ආයතන මඟින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here