සති දෙකක දී රජයට කොටස් වෙළෙඳපොළෙන් රු. කෝටි 42 ක බදු ආදායමක්

0
163

2021 ජනවාරි මාසයේ පළමු සති දෙක තුළ දී රු. මිලියන 428.95 ක හෙවත් රු. කෝටි 42.89 ක බදු ආදායමක් කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ ගනුදෙනු හරහා රජයට ලැබී ඇත.

කොටස් වෙළෙඳපොළේ රුපියල් මිලියන 100 දක්වා ගනුදෙනු සඳහා 1.12% ක ගාස්තුවක් අය කෙරෙන අතර එය ගනුදෙනුවේ වටිනාකම මෙන් තැරැව්කාර ගාස්තු 0.640% ක්, කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ ගාස්තු 0.084% ක්, මධ්‍යම තැන්පතු ක‍්‍රමයේ ගාස්තු 0.024% ක්, සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිසමේ ගාස්තු 0.072% ක් හා කොටස් ගනුදෙනු අයබදු 0.300% ක් වශයෙන් වේ.

රුපියල් මිලියන 100ට වඩා වැඩි ගනුදෙනු සඳහා අවම තැරැව්කාර ගාස්තු (අවමය) 0.200% ක්, කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ ගාස්තු 0.0525% ක්, මධ්‍යම තැන්පතු ක‍්‍රමයේ ගාස්තු 0.0150% ක්, සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිසමේ ගාස්තු 0.0450% ක් හා කොටස් ගනුදෙනු අයබදු 0.300% ක් වේ.

යම් ගනුදෙනුකරුවකු එකම සුරැකුම්පත් එකම දිනයේදී එකම තැරැව්කරු හරහා විකිණීම සහ මිලදී ගැනීම හෝ මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම සිදු කළ හොත් ඒ සඳහා කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළට, මධ්‍යම තැන්පතු ක‍්‍රමයට හෝ සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිසමට දින තුල ගනුදෙනුවලින් අය විය යුතු එක් පාර්ශවයක ගනුදෙනු ගාස්තුව අය කෙරෙන්නේ නැත. මිලදී ගන්නා ලද කොටස් ගණන, විකුණන ලද කොටස් ගණන හා සම නොවන අවස්ථාවලදී ඉහත සඳහන් ගනුදෙනු ගාස්තුව අඩු ප‍්‍රමාණයක් විකිණුනු හෝ මිලදී ගැණුනු කොටස් වලින් අය නොකෙරේ.

කෙසේවෙතත් මේ සෑම අවස්ථාවක දීම 0.3% ක් වන රජයේ අයබදු ගාස්තුව ගනුදෙනුකරුවන් විසින් දැරිය යුතුවේ. එක් ගනුදෙනුවක දී ගැනුම්කාර හා විකුණුම්කාර යන පාර්ශව දෙකම 0.3% බැගින් මෙම ගාස්තුව ගෙවනු ලබයි.

ඒ අනුව 2021 ජනවාරි පළමු සතිය තුළ දී රු. බිලියන 33.62 ක් හා දෙවන සතිය තුළ දී රු. බිලියන 37.86 ක් වශයෙන් දෙසතිය තුළ දී රු. බිලියන 71.49 ක වටිනාකමකින් යුතු කොටස් ගනුදෙනු වී තිබේ. මේ අනුව ඒ සඳහා ගැනුම් සහ විකුණුම්කාර පාර්ශවයන් රු. මිලියන 214.47 බැගින් රු. මිලියන 428.95 ක් රජය වෙත අයබදු ගෙවා ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here