හම්බන්තොට Shandong Haohua ටයර් කර්මාන්ත ව්‍යාපෘතියට බදු සහන ලබා දීමට කැබිනට් අනුමැතිය. මුළු නිෂ්පාදනයෙන් 80%ක් අපනයනය අනිවාර්යයි

0
113

අපනයන වෙළෙඳපොළ සඳහා අර්ධ වානේ රේඩියල් ටයර් සහ සම්පූර්ණ වානේ රේඩියල් ටයර් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර වරාය තුළ ව්‍යාපෘතියක් ස්ථාපිත කිරීම පිණිස චීනයේ Shandong Haohua Tire Co. Limited විසින් ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 300ක ආයෝජනයක් සහිතව ආයෝජන මණ්ඩලය වෙත ව්‍යාපෘති ‍යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර ඇත.

2008 අංක 14 දරන (සංශෝධිත) ක්‍රමෝපාය සංවර්ධන පනත යටතේ ක්‍රමෝපාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් වශයෙන් එකී ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය විසින් අනුමැතිය ලබා දී තිබේ.

ඒ අනුව, මාස 36ක කාලසීමාවක් තුළ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම ආරම්භ කිරීමට හා මුළු නිෂ්පාදනයෙන් අවම වශයෙන් 80%ක ප්‍රමාණයක් අපනයනය කිරීමට යටත්ව ක්‍රමෝපාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පනතේ විධිවිධාන පරිදි අදාළ බදු සහන ලබා දීම පිණිස මුදල් අමාත්‍යවරයා වශයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here