ගන්දර ධීවර වරාය ඉදිකිරීමේ රු. මිලියන 5,367 ක ‍කොන්ත්‍රාත්තුව SENOK JV ට

0
202

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ දෙවිනුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ගන්දර ධීවර වරාය ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා 2019 ජූලි මස 07 දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී අනුමැතිය ලබා දී ඇත.ඒ අනුව, ඒ සඳහා තරගකාරි ලංසු කැඳවා ඇති අතර අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ නිර්දේශය පරිදි එකී කොන්ත්‍රාත්තුව RR SENOK JV වෙත රුපියල් මිලියන 5,367.69ක (වැට් රහිත) මුදලකට ප්‍රදානය කිරීම පිණිස ධීවර අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here