සියයට 7 පොළියට නිවාස ණයක් – සියලු විස්තර මෙන්න

0
207

උකස්කර මත ලබා දෙන නිවාස ණය සඳහා අයකළ හැකි උපරිම පොලී අනුපාතය සියයට 7 ක් දක්වා අඩුකරන ලබන බව 2021 අයවැය යෝජනා තුළින් ප්‍රකාශ විය. කෙසේ වෙතත් මේ සම්බන්ධයෙන් යම් යම් ගැටළු සහිත කරුණු කාරණා පැන නැගී ඇති බව වාර්තා වී තිබේ.

මෙසේ නිරන්තරයෙන් අසනු ලබන ගැටළු කිහිපයක් සඳහා පිළිතුරු දැක්වීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කටයුතු කර ඇති අතර එසේ අසනු ලබන  ප්‍රශ්න 16 ක් වෙනුවෙන් වූ පිළිතුරු පහතින් දැක්වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here