මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය සහ ෆින්ලන්තයේ ඇල්ටෝ විශ්වවිද්‍යාලය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක්

0
222

මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය සහ ෆින්ලන්තයේ ඇල්ටෝ විශ්වවිද්‍යාලය (Aalto University) අතර අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹීමට දෙපාර්ශ්වය අතර එකඟතාවක් ඇති කර ගෙන ඇත.

එකී අවබෝධතා ගිවිසුම මඟින් දෙපාර්ශ්වයේ ආයතන කාර්යමණ්ඩලය, දෙපාර්තමේන්තු සහ පර්යේෂණ ආයතන අතර සහයෝගිතාව ආරම්භ කිරීම හා පහසුකම් සැපයීම, ඒකාබද්ධ පර්යේෂණ සම්න්ත්‍රණ හා වෙනත් ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීම වැනි අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරනු ලබයි.

ඒ අනුව, මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය සහ ෆින්ලන්තයේ ඇල්ටෝ විශ්වවිද්‍යාලය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමට එළඹීම පිණිස අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here